L'accés electrònic al vostre Ajuntament d'Alcoi amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament d'Alcoi difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament d'Alcoi.


AVÍS! COVID-19


Amb l'objectiu de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els termes i els terminis administratius com una de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i pel Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID- 19.

El còmput dels termes i terminis es reiniciarà en el moment en què perda vigència la normativa reguladora abans assenyalada o, si s'escau, les pròrrogues d'aquesta.

No se suspenen termes ni interrompen terminis d'aquells procediments i resolucions que vinguen motivats per fets justificatius de l'estat d'alarma.

En els casos en què es pogueren produir perjudicis greus per a les persones, l'Ajuntament d'Alcoi podrà acordar, de manera motivada, algunes mesures que es limitaran a l'estrictament necessari, sempre que les persones interessades estiguen d'acord.

Arribat el moment, l'Ajuntament d'Alcoi avisarà en aquesta Seu electrònica de la data en la qual queden reactivats tots els termes i terminis.

Aquestes mesures no impedeixen que vostè puga iniciar o continuar realitzant els seus tràmits electrònics des d'aquesta Seu electrònica.

 
 
Seu electrònica cofinançada amb Fons Feder de la Unió Europea
Aquesta seu electrònica està cofinançada
amb Fons Feder de la Unió Europea