Informe o certificat d'empadronament individual o col·lectiu
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Document acreditatiu del domicili on consta empadronat
Qui ho pot Presentar: Persones físiques
Terminis de Presentació: Tot l'any
Presentació: Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi o Seu Electrònica
Òrgan Gestor: Gestió del Padró
Termini de resolució: Tres mesos
Efecte del silenci Administratiu: Estimatori
Normativa bàsica: Ordenances fiscals: taxa per expedició de documents administratius
Pagament de taxes: Segons normativa
Documentació relacionada: Instancia Sol. certif. historico empadronamiento/convivencia Solicitud informe/certificado de convivencia Solicitud informe/certificado de empadronamiento
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a Presentar:
Documentación requerida
  • Instància
  • DNI, NIE, passaport o permís de conduir per a tramitació presencial. Signatura electrònica o DNI electrònic per a tramitació telemàtica
  • Para tramitación presencial: Documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente o documento que acredite su excepción. Para tramitación electrónica no procede tasa.