Informe o certificat d'empadronament individual o col·lectiu

Document acreditatiu del domicili on consta empadronat

Personas físicas

Tot l'any

Seu electrònica, o de manera presencial en les dependències del padró, situades en C/ Sant Llorenç, 6, mitjançant cita prèvia en https://citaprevia.alcoi.org/


Gestió del Padró

Tres mesos

Estimatori

Ordenances fiscals: taxa per expedició de documents administratius

Taxa per expedició de documentació administrativa

Instancia

Sol. certif. historico empadronamiento/convivencia

Solicitud informe/certificado de convivencia

Solicitud informe/certificado de empadronamiento

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Instància