Consentiment de reutilització de documents

datos de la subsección
Finalitat: Presentació de documents habitualment sol·licitats per l'ajuntament d'Alcoi
Òrgan Gestor: Òrgan destinatari de la documentació
Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica