Aportació de documentació a l'Ajuntament

Aportar documentació a assumptes que ja té oberts amb l'Ajuntament. Pot aportar la documentació que vostè desitgi (necessitarà introduir el "nombre d'expedient" assignat a l'assumpte que podrà consultar en la comunicació d'inici que li va remetre l'Ajuntament o en qualsevol altre document remès referit a l'assumpte). Si desitja aportar la documentació sol·licitada per l'Ajuntament necessitarà introduir el "nombre de requeriment" que se li va indicar en el Requeriment remès per l'Ajuntament.

Cualquier persona que conste en el expediente como interesada.

A qualsevol moment pot aportar nous documents a l'expedient. En cas de respondre a un requeriment de l'Ajuntament haurà de realitzar la gestió en els terminis indicats en el Requeriment remès. No realitzar el tràmit en el temps establert legalment pot comportar que l'Ajuntament declari la caducitat de l'expedient per entendre's que ha desistit de la seva petició (Art. 95 Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) i es procedirà al tancament del mateix.
En el Registre electrònic o en les Oficines d'Atenció al Ciutadà.
Oficina d'Atenció al Ciutadà
No procedeix
Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Ajuda per al tràmit

Ayuda para el trámite

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau