Llicències Urbanístiques
Tornar

datos de la subsección
Finalitat: Obtenir el títol habilitante per a executar actes d'ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, subjectes a llicència urbanística
Qui ho pot Presentar: Persones físiques o jurídiques
Terminis de Presentació: Sense terminis
Presentació: Departament d'Urbanisme, Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi o Seu Electrònica
Òrgan Gestor: Departament d'Urbanisme
Termini de resolució: Dos mesos
Efecte del silenci Administratiu: Desestimatori
Recursos: Potestativament recurs de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes, comptats des de l'endemà a la notificació de la resolució, en virtut del que es disposa en els arts. arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot açò sense perjudici de poder interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu d'Alacant, en el termini de dos mesos des de l'endemà a la notificació de la resolució, de conformitat amb el previst en els arts. 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa
Normativa bàsica: Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana; Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana
Pagament de taxes:

Impost de construccions, instal·lacions i obres (Enllaç a tràmit), conforme a Ordenança Fiscal

Informació Addicional: S'hauran d'acompanyar les autoritzacions sectorials que procedisquen, així com, si escau, Estudi d'Impacte Ambiental, Estudi d'Integració Paisatgística o Declaració d'Interès Comunitari. No estan subjectes a llicència urbanística les obres auxiliars o constitutives d'una instal·lació subjecta a Autorització Ambiental Integrada o Llicència Ambiental i l'Administració verifique, en un mateix procediment, el compliment de la normativa urbanística, a més de les condicions ambientals exigibles. Per a l'execució d'obres lligades a l'obtenció d'un instrument d'intervenció ambiental, excepte en els casos d'Autorització Ambiental Integrada i Llicència Ambiental, i amb la finalitat d'avançar l'obra a l'activitat, s'haurà d'aportar la declaració responsable-document d'inversió conforme al model que s'annexa
Documentació relacionada: Declaración responsable técnico competente Documento de inversión obras para actividad Formulario prórroga, transmisión y modificación LU Formulario solicitud licencia urbanística Instancia Instr. licencias instalaciones publicitarias (LU6) Instrucciones licencias de nueva planta (LU1) Instrucciones licencias de restantes usos (LU8) Instrucciones licencias demolición (LU2) Instrucciones modificación licencias urbanísticas Instrucciones prórroga licencias urbanísticas Instrucciones transmisión licencias urbanísticas Señalamiento de alineaciones y rasantes
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Documents a Presentar:
Documentación requerida (si procede):
  • DNI, NIF o documentació que identifique al sol·licitant. En el cas d'actuar en representació, acreditació de la mateixa. En els supòsits de persones jurídiques, documentació acreditativa de la seua constitució
  • Formulari sol·licitud llicències urbanístiques
  • Declaració responsable de tècnic competent
  • Declaració responsable document de inversió
  • Formulari pròrroga, transmissió i modificació LU
  • Assenyalament d'alineacions i rasants
  • Altres documents d' entrada
  • Projecte tècnic amb el contingut, procediment, fases i formularis que es poden descarregar en aquesta mateixa Seu Electrònica
  • Instància