Llicències urbanístiques/Obres en sòl no urbanitzable

Llicències urbanístiques/Obres en sòl no urbanitzable

Personas físicas o jurídicas

Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi, Seu Electrònica o Departament d'Urbanisme

Departament d'Urbanisme

Dos mesos

Desestimatori

Potestativament, recurs de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes, comptats des del dia següent a la notificació de la resolució, en virtut del que es disposa en els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot açò sense perjudici de poder interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu d'Alacant, en el termini de dos mesos des del dia següent a la notificació de la resolució, de conformitat amb el previst en els arts. 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana; RDL 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Ocupació de via pública

S'hauran d'acompanyar les autoritzacions sectorials que procedisquen, així com, si escau, Estudi d'Impacte Ambiental, Estudi d'Integració Paisatgística o Declaració d'Interès Comunitari. No estan subjectes a llicència urbanística les obres auxiliars o constitutives d'una instal·lació subjecta a Autorització Ambiental Integrada o Llicència Ambiental i l'Administració verifique, en un mateix procediment, el compliment de la normativa urbanística, a més de les condicions ambientals exigibles. Per a l'execució d'obres lligades a l'obtenció d'un instrument d'intervenció ambiental, excepte en els casos d'Autorització Ambiental Integrada i Llicència Ambiental, i amb la finalitat d'avançar l'obra a l'activitat, s'haurà d'aportar la declaració responsable-document d'inversió conforme al model que s'annexa

Autorización realización trámites administrativos

Declaración responsable técnico competente

Documento de inversión obras para actividad

Documento de representación

Formulario prórroga, transmisión y modificación LU

Formulario solicitud licencia urbanística

Instancia

Instr. licencias instalaciones publicitarias (LU6)

Instrucciones licencias de nueva planta (LU1)

Instrucciones licencias de restantes usos (LU8)

Instrucciones licencias demolición (LU2)

Instrucciones modificación licencias urbanísticas

Instrucciones prórroga licencias urbanísticas

Instrucciones transmisión licencias urbanísticas

Señalamiento de alineaciones y rasantes

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida (si procede):
- Instància
- DNI, NIF o documentació que identifique al sol·licitant. En el cas d'actuar en representació, acreditació de la mateixa. En els supòsits de persones jurídiques, documentació acreditativa de la seua constitució
- Document de representació
- Formulari sol·licitud llicències urbanístiques
- Declaració responsable de tècnic competent
- Declaració responsable document de inversió
- Formulari pròrroga, transmissió i modificació LU
- Assenyalament d'alineacions i rasants
- Projecte tècnic amb el contingut, procediment, fases i formularis que es poden descarregar en aquesta mateixa Seu Electrònica
- Altres documents d' entrada
- Autorització per a la realització de tràmits administratius