Subvencions per a elements estructurals

Subvenciones per a elements estructurals

Persones físiques o jurídiques

31/07/2021 00:01:00 - 01/10/2021 23:59:00

Seu electrònica

ITE

No procedeix

Potestativament, recurs de reposició davant l'Alcaldia o Ple en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà a la notificació o publicació, si escau, de l'acord, en virtut del que es disposa en els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici de poder interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu d'Alacant o la Sala contenciosa administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des de l'endemà a la notificació o publicació, si escau, de l'acord, de conformitat amb el que es preveu en els *arts. 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; DL 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana; RDL 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana; Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions a l'Ajuntament d'Alcoi

0 Bases de la convocatoria 1 Anuncio BOP 2 Solicitud propietario/a único/a 3 Solicitud comunidad 4 Declaración responsable propietario único 5 Declaración responsable comunidad 6 Ficha de mantenimiento de terceros 7 Autorización para trámites
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Instància-sol·licitud segons model normalitzat
- Justificació dels òrgans de govern de la comunitat de propietaris mitjançant certificació del secretari d'aquesta
- Acta de l'acord de la comunitat de propietaris per a sol·licitar la subvenció, així com designació expressa del seu representant legal com a sol·licitant de l'ajuda
- Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE), segons model establit per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que haurà d'haver sigut registrat en l'administració autonòmica. Pel que fa al Certificat d'Eficiència Energètica inclòs en l'IEE, haurà d'estar registrat en la pàgina de l'IVACE (www.ivace.es), per a la seua validació i obtenció de l'etiqueta energètica. Els anteriors requisits no seran aplicable a la línia de subvencions destinada a l'adequació d'elements singulars
- Declaració responsable del propietari únic o de la comunitat de propietaris segons model normalitzat
- Escriptura de propietat o nota simple del Registre de la Propietat
- DNI persona sol·licitant
- Manteniment de tercers
- Pressupost de les obres