Sol·licitud de bonificació per a matrícula en el Conservatori de Dansa

Sol·licitud de bonificació per a matrícula en el Conservatori de Dansa

Personas físicas

01/09/2021 09:00:00 - 23/12/2021 20:00:00

Únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica

Conservatori elemental de Dansa

Desestimatori

Ordenança municipal (Taxa per la prestació del servei d'ensenyament en el Conservatori Municipal de Música i Dansa i de l'Escola Municipal de Belles Arts); IPREM 2021 Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples; Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses; Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana

Els membres de les unitats familiars que es matriculen en el Conservatori elemental de Dansa els ingressos de la qual per càpita no superen l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de l'any de la matriculació gaudiran d'una bonificació del 50% en les taxes de matrícula i en les quotes trimestrals. La present bonificació s'aplicarà també en els termes de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.
Així mateix, s'aplicarà la bonificació a les famílies monoparentals conformement a la legislació de la Generalitat Valenciana

Autorización para obtención datos necesarios

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Autorització per a obtenció de dades necessàries per a determinar renda i patrimoni familiar (només per a sol·licitar l'IPREM)
- DNI del pare
- DNI de la mare
- DNI d'alumne/a o pàgina del llibre de família on figure
- Certificat de convivència de tota la unitat familiar en cas de no residents a Alcoi (només per a sol·licitar l'IPREM)
- Títol de família nombrosa (en el seu cas)
- Títol de família monoparental (en el seu cas)