Sol·licitud de bonificació per a matrícula en el Conservatori de música

Sol·licitud de bonificació per a matrícula en el Conservatori de música

Persones físiques

05/07/2021 09:00:00 - 14/07/2021 15:00:00

Únicament per via telemàtica a través de la Seu Electrònica

Conservatorio Professional de Música “Juan Cantó”

Desestimatori

Ordenança municipal (Taxa per la prestació del servei d'ensenyament en el Conservatori Municipal de Música i Dansa i de l'Escola Municipal de Belles Arts); IPREM 2021 Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples; Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses; Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana

1. Els membres de les unitats familiars que es matriculen en el Conservatori de Música els ingressos de la qual per càpita no superen l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) de l'any de la matriculació gaudiran d'una bonificació del 50% en les taxes de matrícula i en les quotes trimestrals. La present bonificació s'aplicarà també en els termes de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.
Així mateix, s'aplicarà la bonificació a les famílies monoparentals conformement a la legislació de la Generalitat Valenciana.
2. Alumnes becats en el Conservatori de Música: Tindran dret a beca els alumnes pertanyents a les següents institucions alcoianes: bandes de música, Orquestra Simfònica i Orquestra de Pols i Pua, sempre que estiguen en actiu; alumnes de l'Escola de Composició. Els alumnes becats tindran una bonificació del 50% en totes les tarifes de matrícula. Per a gaudir de la bonificació hauran d'obtindre una nota mitjana de 7

Autorización para obtención de datos Certificado individualizado entidad musical Alcoy
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Autorització per a obtenció de dades necessàries per a determinar renda i patrimoni familiar
- DNI del pare
- DNI de la mare
- DNI d'alumne/a o pàgina del llibre de família on figure
- Certificat de convivència de tota la unitat familiar en cas de no residents a Alcoi
- Títol de família nombrosa
- Títol de família monoparental
- Certificat individualitzat d'estar inscrit en una entitat musical alcoiana