Programa Inici@ d'ajudes econòmiques per a la creació de microempreses

Programa Inici@ d'ajudes econòmiques per a la creació de microempreses

Microempresas de nueva creación o por transmisión del negocio, cualesquiera que sea su forma, y que, estando domiciliadas en el término municipal de Alcoy, ejerzan una actividad lucrativa, con un máximo de 10 trabajadores y cuya cifra de negocios sea inferior a dos millones de euros, constituidas a partir del  día 1 de octubre de 2019 y hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes

06/08/2021 00:00:00 - 30/09/2021 23:59:00

Seu electrònica

Departament de Comerç

3 mesos a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds

Desestimatori

Recurs de reposició, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la notificació d'aquesta resolució, en virtut del que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39 / 2015, d'1 d'octubre, o interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós-administratiu d'Alacant, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució

Bases de la convocatòria; Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Reglament General de Subvencions, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol; Bases d'execució del pressupost municipal de l'Ajuntament d'Alcoi; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Alcoi, l'última modificació del qual va ser aprovada en sessió plenària el 24/11/2014, i va ser publicada íntegrament en el BOP d'Alacant, núm. 20, de data 30 de gener de 2015

0 Bases convocatoria

0 Bases convocatòria

1 Anuncio BOP

2 Solicitud

2 Sol·licitud

3 Declaració responsable

3 Declaración responsable

4 Declaració minimis

4 Declaración minimis

5 Ficha mantenimiento terceros

6 Documentació a adjuntar

6 Documentación a adjuntar

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación a aportar
- Sol·licitud
- Declaració responsable
- Fitxa de manteniment de tercers
- DNI, NIF o CIF del sol·licitant
- DNI del representant
- Certificat de situació censal
- Certificat de trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions, en cas de subvencions superiors a 3.000 €
- Llicència d'obertura o document acreditatiu
- Contracte d'arrendament, si se sol·licita subvenció per despeses de lloguer
- Justificants de despeses d'inversió en obres de condicionament i reforma de locals comercials
- Les factures originals i les fotocòpies corresponents als conceptes subvencionables, amb justificants de pagament
- Declaració d'ajudes de minimis