Programa d'ajudes Pla Parèntesi per a autònoms i PIMES

Programa de ayudas Plan Paréntesis para autónomos y PYMES

Persones físiques o jurídiques

10/05/2021 08:00:00 - 25/05/2021 23:59:00

Registre general de l'Ajuntament d'Alcoi (mitjançant cita prèvia) o Seu Electrònica

Departament d'Innovació

El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de dos mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds

Desestimatori

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució, o bé recórrer directament davant l'orde jurisdiccional contenciós-administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d'aquesta jurisdicció

El Programa de les Ajudes Parèntesis encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l'Annex I es regeix per les seues Bases. En tot allò no previst en aquestes, s'estarà al que es disposa en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia, en les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de 2021, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, i, supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació

La participació en el present Programa serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret llei. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada

0 Bases 0 Bases (valencià) 1 Listado de actividades 1 Llistat d’activitats 2 Solicitud 2 Sol·licitud 3 Declaració responsable 3 Declaración responsable 4 Ficha mantenimiento terceros 4 Fitxa manteniment tercers 5 Poder de representació per a tramitació amb comp 5 Poder de representación para tramitación con com 6 Documentació a adjuntar a la sol·licitud 6 Documentación a adjuntar a la solicitud
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud
- Declaració responsable
- DNI o NIE
- CIF
- Poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica
- Alta en Règim Especial de Treballadors Autònoms
- Certificat actualitzat de situació censal
- Fitxa de Manteniment de Tercers
- Informe de vida laboral de l'empresa, en cas de tindre treballadors
- Poders d'administrador
- Justificants de despeses