Sol·licitud de permís d'accés permanent per conversió en zona de vianants

Sol·licitud de permís d'accés permanent per conversió en zona de vianants

Persones físiques o jurídiques

Seu electrònica

Departament de Mobilitat Urbana Sostenible

Deu dies

No procedeix

No procedeixen

Llei de Procediment Comú de les Administracions Públiques

0 Instrucciones 0 Instruccions
Baix:
No és necessari demostrar la seva identitat
Documentación requerida
- Document acreditatiu d'identitat
- Documentació que acredite l'efectiva residència en la zona per als vianants
- Certificat de discapacitat o certificat mèdic que acredite una situació de mobilitat reduïda temporal
- Document acreditatiu del pagament actualitzat de l'Impost sobre Béns immobles del garatge, quan siga propietari d'aquest, o del titule que li conferisca el dret d'ús, quan no ho siga
- Rebut del pagament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de l'últim exercici o certificat d'Hisenda d'estar d'alta en l'IAE per a l'exercici corresponent
- Permís de circulació del vehicle (o vehicles) per al qual sol·licita autorització
- Plànol de distribució de les places del garatge amb la localització de la plaça en propietat o lloguer marcada en aquest