Programa d'ajudes extraordinàries Reactiva Alcoi 2020 (foment de l'ocupació)

Programa de subvencions en règim de concurrència competitiva, amb el qual es pretén donar suport àgil a les empreses minimitzant l'impacte dels efectes econòmics provocats per la COVID-19 i fomentant la contractació de persones desocupades del municipi i el manteniment dels llocs de treball de treballadors/es afectats per ERO, per a reactivar l'economia municipal

Pimes, *micropymes, autònoms, altres col·lectius subjectes a mutualitats, empreses o entitats sense ànim de lucre (fundacions, associacions, ONGs ...) de fins a 250 treballadors en el planter ubicades de la ciutat d'Alcoi

02/10/2020 00:01:00 - 16/11/2020 23:59:00

Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi (mitjançant sol·licitud de cita prèvia) o Seu Electrònica

Departament d'Innovació

El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de dos mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds

Desestimatori

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució, o bé recórrer directament davant l'orde jurisdiccional contenciós-administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d'aquesta jurisdicció

El programa Foment de l'Ocupació es regeix per les presents Bases. En tot allò no previst en aquestes, s'estarà al que es disposa en les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de 2020, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol, i supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació

Si es tinguera concedit un ajornament o fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar-se amb la sol·licitud, la resolució de concessió del mateix al costat de l'últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l'ajornament

0 Bases de la convocatoria 0 Documentación obligatoria o complementaria 1 Solicitud 2 Declaración responsable 3 Ficha mantenimiento terceros 4 Autorización consulta datos 5 Poder de representación
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud del programa
- Declaració responsable
- Fitxa de Manteniment de Tercers
- Poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica
- Autorització per a la consulta interactiva amb altres administracions públiques
- Documentació obligatòria i complementària restant