Petició d'accés a informació de Transparencia Pública

Petició d'accés a informació pública

Persones físiques o jurídiques

Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi o Seu Electrònica

Departament de Participació Ciutadana

Un mes

Estimatori

En cas de no rebre resposta en el termini d'un mes (sempre que no hi haja motiu justificat que dilate aquest termini) o no s'estiga d'acord amb la resposta rebuda, pot  interposar-se reclamació davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, i Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

Qualsevol persona física o jurídica té dret a accedir a la informació pública.
No és necessari motivar la sol·licitud ni s'ha d'acreditar un inter´rs legítim, només es requereix una descripció precisa de la informació sol·licitada.
Estan exclosos d'aquest dret d'accés a la informació pública els continguts o documents en curs d'elaboració i els documents d'accés restringit, totalment o parcialment, ja siga per la necessitat de salvaguardar interessos públics o de garantir el dret de tercers.
El dret d'accés pot ser limitat si el seu contingut afecta, per exemple, a la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual i industrial, la seguretat pública i altres límits recollits en la normativa

Instancia-solicitud
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Instància-sol·licitud