Programa d'ajudes extraordinàries Reactiva Alcoi 2020
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Ajudes destinades a compensar la reducció d'ingressos produïda per la crisi Covid-19

Qui ho pot Presentar:

Persones físiques o jurídiques amb un màxim de 9 treballadors

Terminis de Presentació: 11/06/2020 00:01:00 - 09/07/2020 23:59:00
Presentació:

Seu Electrònica

Òrgan Gestor:

Departament d'Innovació

Termini de resolució:

El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de dos mesos a comptar des del dia següent a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds

Efecte del silenci Administratiu: Desestimatori
Recursos:

El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de dos mesos a comptar des del dia següent a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Posarà fi a la via administrativa i podrà interposar-se contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució o bé recórrer directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d'esta jurisdicció

Normativa bàsica:

Bases de la convocatòria

Informació Addicional:

En el cas que la persona física, jurídica, comunitat de béns, societat civil o una altra entitat sense personalitat jurídica, que realitze esta sol·licitud tinguera concedit un ajornament o fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà d'adjuntar a esta sol·licitud la resolució de concessió d'aquest, juntament amb l'últim certificat de no tenir deutes posteriorment a la concessió de l'ajornament

Documentació relacionada: 0 Bases Reactiva Alcoi 0 Documentación a aportar OBLIGAT. y COMPLEMENT. 1 Solicitud Programa Ajudes Reactiva 2 Declaración Responsable 3 Mantenimiento de Terceros 4 Autorización consulta otras AAPP 5 Poder representación tramitación electrónica 6 Declaración jurada
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb Sistema Clau
Documents a Presentar:
Documentación requerida
- Sol·licitud del Programa d'Ajudes Extraordinàries Reactiva Alcoi 2020
- Declaració responsable
- Fitxa Manteniment de Tercers
- Autorització per a la consulta interactiva per part de l'òrgan gestor per a verificar el compliment dels requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), i enfront de la Seguretat Social (TGSS)
- Poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica
- En aquells casos en els quals no s'han vist afectats pel tancament d'establiments disposat en el RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l'art. 10 del RD 463/2020, de 14 de març, i hagen patit una reducció de la seua facturació el mes d'abril almenys del 50%, en relació amb la mitjana del primer trimestre de 2020, hauran de presentar declaració jurada del compliment dels requisits. Quan l'empresa no estiga obligada a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, haurà d'acreditar la reducció almenys del 50% exigida, per qualsevol mitjà de prova admès en dret
- Documentació obligatòria i complementària restant