Inscripció per als Cursos Preelementals de nou ingrés de Dansa

Inscripció per als Cursos preelementals de nou ingrés de Dansa

Padre, madre o tutor/a legal

01/09/2021 09:00:00 - 23/12/2021 20:00:00

Si després de les inscripcions hi haguera places disponibles s'ampliaria el termini fins al 23 de desembre de 2021. Una vegada cobertes les places, la resta de l'alumnat inscrit quedaria en llista d'espera.

Únicament de forma telemàtica a través de la Seu electrònica

Conservatori Elemental de Dansa

Publicació llistat alumnat admés inscrit al setembre: 10 de setembre de 2021.
Matrícula alumnat admés: 13 al 19 de setembre de 2021.

No procedeix

Sense prova d'accés
Requisit: Alumnat d'entre 4 a 7 anys complits l'any en el qual es formalitza la matrícula
Prioritat per a elaborar el llistat d'admesos:
1r Inscripcions que, havent-se realitzat dins del termini, tingueren algun germà estudiant en el centre
2n Inscripcions que, havent-se realitzat dins del termini, siguen família nombrosa (Llei 40/2003, Capítol II, Article 11), aportant la documentació requerida
En el cas d'haver-hi més demanda que places i les prioritats per a establir la llista no siguen suficients, es realitzarà un sorteig alfabètic la primera setmana de setembre, convocat pel Consell Escolar i amb caràcter públic

Consulteu web del Conservatori de Dansa: www.conservatoridansaalcoi.com

Solicitud de inscripción

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud d'inscripció