Inscripció a proves d'accés a ensenyaments professionals de música en Conservatori Juan Cantó (convocatòria de juny)

Proves d'ingrés i accés a primer curs i a cursos diferents de primer dels ensenyaments professionals de música

Personas físicas

Las enseñanzas profesionales de música se cursarán ordinariamente entre los 12 y los 18 años. El inicio de las enseñanzas profesionales con menos de doce años o más de dieciocho se entenderá como excepcional.  
1. Los aspirantes con edades menores de las fijadas con carácter ordinario, para iniciar las enseñanzas elementales de Música, o bien para acceder a cursos diferentes del primero, deberán obtener la autorización para concurrir a las pruebas de ingreso o de acceso, respectivamente, por parte de la dirección del centro.
 2. Los aspirantes con edades mayores de las fijadas con carácter ordinario, podrán solicitar ante la dirección del centro presentarse a las respectivas pruebas de ingreso o de acceso, tanto al primer curso como a cursos diferentes del primero, de las enseñanzas elementales de Música.

10/05/2021 09:00:00 - 17/05/2021 15:00:00

Seu electrònica. L'alumnat que vaja a realitzar la prova, o en el seu cas, mares, pares o tutors legals d'aquests, hauran de portar la justificació del registre d'enviament de la sol·licitud, generada del procés telemàtic, juntament amb els originals de tota la documentació, el dia de l'examen per a poder ser acarada per part del Conservatori

Conservatori Professional de Música “Juan Cantó”

Llistes provisionals: 21 de maig de 2021. Llistes definitives: 27 de maig de 2021. Realització de les proves: 14 de juny al 2 de juliol de 2021

Desestimatori

Resolució de 22 d'abril de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022; Ordenança municipal (Taxa per la prestació del servei d'ensenyament en el Conservatori Municipal de Música i Dansa i de l'Escola Municipal de Belles Arts)

54,22 euros (Preu públic segons Ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Alcoi)

Autoliquidació

Els aspirants amb alguna disfuncionalitat que precisen algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A aquest efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de disfuncionalitat expedit per l'administració competent. La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, prèvia proposta dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb disfuncionalitat. Aquest òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes, podent entendre's desestimades les mateixes si no es dictara resolució expressa en l'esmentat termini. Contra aquests actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte

1 Solicitud de inscripción

2 Autorización para alumnado menor de 12 años

3 Autorización para alumnado mayor de 18 años

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud d'inscripció
- Sol·licitud i autorització per a proves a menors de 12 anys
- Sol·licitud i autorització per a prova per a alumnat major de 18 anys
- Justificant del pagament de la taxa