Tràmits generals del Conservatori de Música

Sol·licitud de tràmits generals en el Conservatori d'ensenyaments elementals i professionals de Música

Persones físiques

Seu electrònica

Conservatori Professional de Música "Juan Cantó"

No procedeix

Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa; Ordenança municipal (Taxa per la prestació del servei d'ensenyament en el Conservatori Municipal de Música i Dansa i de l'Escola Municipal de Belles Arts)

3,83 € per cada Certificat oficial amb una antiguitat de fins a 5 anys naturals
5,80 € per cada Certificat oficial anterior a 5 anys naturals

Autoliquidació

1 Solicitud
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud
- Justificant del pagament de la taxa