Subvencions per a façanes i mitgeres

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a la rehabilitació de façanes catalogades de tot el terme municipal, per a les situades en el barri de Batoi i al carrer Na Saurina d’Entença i per al tractament de façanes i mitgeres situades en el Conjunt Historicoartístic declarat. Exercici de 2021

Persones físiques o jurídiques

31/07/2021 00:01:00 - 01/10/2021 23:59:00

Seu electrònica

ITE

Els previstos en la convocatòria

Desestimatori

Potestativament, recurs de reposició davant l'Alcaldia o Ple en el termini d'un mes, explicat des de l'endemà a la notificació o publicació, si escau, de l'acord, en virtut del que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot açò sense perjudici de poder interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu d'Alacant o Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitar Valenciana, en el termini de dos mesos des de l'endemà a la notificació o publicació, si escau, de l'acord, de conformitat amb el previst en els arts. 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; DL 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del Text Refós de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana; RDL 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana; Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions a l'Ajuntament d'Alcoi

0 Bases de la convocatoria 1 Anuncio BOP 2 Solicitud propietario/a único/a 3 Solicitud comunidad 4 Declaración responsable propietario único 5 Declaración responsable comunidad 6 Mantenimiento de terceros 7 Autorización para trámites
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Instància-sol·licitud segons model normalitzat, tant per a propietaris únics com per a comunitats de propietaris
- Justificació dels òrgans de govern de la Comunitat de Propietaris mitjançant certificació del seu Secretari
- Acta de l'acord de la Comunitat de Propietaris per a sol·licitar la subvenció, pel qual es designarà expressament al legal representant d'aquella com a sol·licitant de l'ajuda
- Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEE), segons el model establit per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que haurà d'haver sigut registrat en l'administració autonòmica. Quant al Certificat d'Eficiència Energètica inclòs en el IEE, haurà d'estar registrat en la pàgina de l'IVACE (www.ivace.es), per a la seua validació i obtenció de l'etiqueta energètica. Els anteriors requisits no seran aplicables a la línia de subvencions destinada a l'adequació d'elements singulars
- Declaració responsable del propietari únic o de la comunitat de propietaris, conforme al model normalitzat
- DNI del sol·licitant
- Escriptura o nota simple del Registre de la Propietat
- Manteniment de tercers
- CIF en cas de Comunitats de Propietaris
- Pressupost de les obres signat per l'empresa que vaja a executar la rehabilitació, desglossat per unitats d'obra. Si la finca tinguera més d'una façana, el pressupost es presentarà per separat. En el cas que aquest no estiguera desglossat, la subvenció es tractarà com una única façana
- Autorització per a la realització de tràmits administratius urbanístics