Programa Empren Alcoi iNMpuls

Donar suport econòmic a les persones emprenedores en el període de desenvolupament del seu projecte d'empresa que estarà tutelat per l'Àrea de Dinamització Econòmica i Gestió Estratègica de l'Ajuntament d'Alcoi, la Cambra de comerç d'Alcoi, el CEEI i el Campus d'Alcoi de la Politècnica de València

Empadronats a Alcoi, majors d'edat, que estiguen desenvolupant una iniciativa empresarial de creació d'empresa en el municipi d'Alcoi, Cambra de comerç d'Alcoi, CEEI d'Alcoi, Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València o centres docents de la ciutat, i no estar donats d'alta en l'IAE

Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi o Seu Electrònica

Departament d'Innovació

3 mesos a comptar des que finalitze el període de presentació de sol·licituds

Desestimatori

Recurs de reposició, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes explicat a partir de l'endemà a la notificació d'aquesta resolució, en virtut del que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o interposar recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu d'Alacant, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, Reglament de la Llei, i l'Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions en l'Ajuntament d'Alcoi, l'última modificació de la qual va ser aprovada en sessió plenària el 24 de novembre de 2014 i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 20, de 30 de gener de 2015

En cas de tutelatge per l'Ajuntament d'Alcoi, la taxa associada a l'ús de l'espai Àgora Emprenedors

Bases de la convocatoria Declaración responsable Extracto BOPA Memoria del proyecto Solicitud
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud
- Declaració responsable de conèixer i acceptar les condicions de la present convocatòria d'ajudes, de no trobar-se ien procediments de reintegrament o sancionadors de subvencions públiques, de no haver rebut ajudes per al mateix projecte d'inversió objecte d'aquesta sol·licitud, de no haver rebut ajudes en les convocatòries d'anys anteriors, de no estar objecte de cap prohibició per a obtenir la condició de beneficiari al fet que fa referència l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En el cas que el o la sol·licitant falsejara alguna de les dades incloses en aquesta declaració es podrà veure sotmès al règim sancionador procedent
- DNI del sol·licitant
- Memòria descriptiva del projecte empresarial o idea
- Document de tutela, quan la iniciativa presentada estiga recolzada per la Cambra de comerç d'Alcoi, el CEEI, el Campus d'Alcoi de la Politècnica de València, o un centre educatiu de la ciutat, en el qual s'expresse aquest compromís i programa de les accions de tutela previstes
- Memòria justificativa de l'evolució del projecte empresarial cada mensualitat, una vegada atorgada l'ajuda