Renovació autorització venda ambulant (mercadets municipals)

Renovació anual de les autoritzacions de venda no sedentària als titulars que ho sol·liciten
Persona física o jurídica que tinga una autorització de venda no sedentària en ubicació física amb caràcter periòdic
Mes de setembre de cada anualitat
Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi o Seu Electrònica
Departament de Comerç
3 mesos
Desestimatori

Recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, en virtut del que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39 / 2015, d'1 d'octubre, o interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat contenciós-administratiu d'Alacant, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució

Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula venda no sedentària a la Comunitat Valenciana; Ordenança reguladora de l'exercici de la venda fora de l'establiment comercial en la modalitat de venda no sedentària
Cap
Per renovar l'autorització de venda no sedentària, el titulars de la mateixa hauran d'estar al corrent en el pagament dels deutes tributaris locals
Declaración Responsable Común (anexo II) Solicitud autorización venta no sedentaria anexoI
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Sol·licitud d'autorització-comunicació per a l'exercici de la venda no sedentària (annex I)
- Declaració responsable comú (annex II)
- Acreditació de trobar-se d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i al corrent de la quota o declaració d'exempció
- Informe de vida laboral
- DNI, NIE o CIF
- Assegurança de Responsabilitat Civil
- Carnet en vigor de manipulador d'aliments (en cas de comestibles)