Baixa autorització llocs venda ambulant (mercadets municipals)

Baixa de les autoritzacions de venda no sedentària als titulars que ho sol·liciten
Persona física o jurídica que posseeixi una autorització de venda no sedentària en ubicació física amb caràcter periòdic
Sense termini
Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi o Seu Electrònica
Departament de Comerç
3 mesos
No procedeix
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar potestativament recurs de reposició, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà a la notificació d'aquesta resolució, en virtut del que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu d'Alacant, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució. Tot açò sense perjudici que vostè puga interposar qualsevol un altre que estime procedent
Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula venda no sedentària a la Comunitat Valenciana Ordenança reguladora de l'exercici de la venda fora de l'establiment comercial en la modalitat de venda no sedentària
Cap
Per donar de baixa l'autorització de venda no sedentària, el titular de la mateixa hauran d'estar al corrent en el pagament dels deutes tributaris locals
Instancia
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau