Inici -> Protecció de dades

Protecció de dades

Recollida de dades personals

A fi de realitzar la prestació de serveis l'Ajuntament d'Alcoi podrà sol·licitar a través de formularis, dades personals que amb caràcter general seran tractats d'acord a l'establit en el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016.

 

Delegat de Protecció de Dades

La figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD) resulta obligatòria en les administracions públiques de conformitat amb el que es disposa en l'article 37 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació de dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/ce. L'Ajuntament d'Alcoi, en compliment de l'obligació referida, ha creat la figura del Delegat de Protecció de Dades que ha comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les regulació i funcions del DPD estan establides en els articles 37, 38 i 39 del Reglament 679/2016.

Les dades de contacte del DPD son les següents:

  • Correu electrònic: dpd@alcoi.org
  • Correu ordinari: Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament d'Alcoi, Plaza d'Espanya,1; 03801 Alcoi, província d'Alacant.

 

Finalitats de les activitats de tractament i la seua legitimació

A través del Portal Web i Seu Electrònica, no s'arrepleguen dades personals sense consentiment exprés. Les dades aportades per l'interessat s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en cada procediment o actuació.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat general la gestió, prestació i millora dels serveis i la tramitació dels procediments administratius relacionats amb l'Ajuntament d'Alcoi així com qualsevol altre servei sol·licitat a cada moment per l'usuari i el seguiment i la resposta a les consultes plantejades pels mateixos.

 

Consentiment exprés

El tractament de les dades solament serà lícit si l'interessat dóna el seu consentiment expressament o en els següents supòsits amb independència que no hi haja consentiment exprés:

  • Que el tractament de les dades siga necessari per a l'execució d'un contracte en què l'interessat és part.
  • Que el tractament siga necessari per al compliment d'una obligació legal.
  • Que el tractament siga necessari per a protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física.
  • Que el tractament siga necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics.

 

Destinataris, cessió i transferència de dades

De forma general l'Ajuntament d'Alcoi és l'únic destinatari de les dades recaptades. En cap cas aquestes dades seran objecte de tractament o de cessió a tercers, si no és amb el consentiment exprés de l'afectat segons els supòsits previstos per la normativa legal vigent.

Quan el servei prestat o el seu procediment associat incloga obligacions legals derivades de la legitimació del tractament que requerisquen la cessió o transferència a tercers s'indicaran les terceres parts destinatàries d'aquestes dades i les finalitats del tractament.

Es recaptarà el consentiment exprés de l'usuari per a cessions i transferències de dades. Es demanarà de forma separada i específica el consentiment quan la transferència de dades siga internacional.

 

Període de conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per a atendre els serveis oferits per l'Ajuntament d'Alcoi sobre la base de la legislació administrativa respecte a la prescripció de responsabilitats.

 

Exercici de drets

L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets respecte a les dades subministrades per a qualsevol dels procediments administratius i serveis a les oficines d'Atenció al Ciutadà i mitjançant aquest enllaç.

També podrà dirigir-se a la Agència Espanyola de Protecció de Dades, on pot consultar més informació sobre obligacions i drets relatius a la Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Queixes i Reclamacions

En exercici dels seus drets pot presentar una reclamació davant l'Ajuntament d'Alcoi quan no estiga satisfet amb la resposta rebuda. Més informació en el següent enllaç.

 
 

 

Informació actualitzada a data: 2 d'Octubre del 2017