Programa d’ajudes extraordinàries Reactiva Alcoi 2020 (despeses lloguer i interessos d'hipoteca)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Ajudes destinades a minimitzar l'impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i altres col·lectius professionals subjectes a mutualitats de la ciutat d'Alcoi

Qui ho pot Presentar:

Pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius professionals subjectes a mutualitats de la ciutat d'Alcoi

Terminis de Presentació: 16/09/2020 00:01:00 - 15/10/2020 23:59:00
Presentació:

Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi (mitjançant sol·licitud de cita prèvia) o Seu Electrònica

Òrgan Gestor:

Departament d'Innovació

Termini de resolució:

El termini màxim per a resoldre i notificar l'acord serà de dos mesos a comptar des de l'endemà a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds

Efecte del silenci Administratiu: Desestimatori
Recursos:

Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que haja dictat la resolució, o bé recórrer directament davant l'orde jurisdiccional contenciós-administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d'aquesta jurisdicció

Normativa bàsica:

El programa per a fer front a les despeses de lloguer de local de negoci i despeses d'interessos de préstecs d'adquisició de local de negoci es regeix per les presents Bases. En tot allò no previst en aquestes, s'estarà al que es disposa en les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de 2020, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, i supletòriament, en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació

Informació Addicional:

De conformitat amb l'article 12 del Decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19, aquestes ajudes són incompatibles amb les concedides per la Generalitat Valenciana quan els beneficiaris siguen persones treballadores autònomes (Règim Especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social)

Documentació relacionada: 0 Bases Reactiva Alcoi 0 Instrucciones de presentación 1 Solicitud 2 Declaración Responsable 3 Mantenimiento de Terceros 4 Poder de representación
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb Sistema Clau
Documents a Presentar:
Documentación requerida
- Sol·licitud del programa
- Declaració responsable
- Fitxa de Manteniment de Tercers
- Poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica
- Documentació obligatòria i complementària restant