Sol·licitud de tràmits generals en el Conservatori elemental de Dansa

Sol·licitud de tràmits generals en el Conservatori elemental de Dansa

Personas físicas

Únicament de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica

Conservatorio elemental de Dansa

No procedeix

Ordre 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana

Autoliquidació
Preus públics segons Ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Alcoi
Trasllat d'expedient o matrícula viva: 18,65 €
Certificats oficials (per cadascun), amb una antiguitat de fins a 5 anys naturals: 3,83 €
Certificats oficials (per cadascun), anteriors a 5 anys naturals: 5,80 €

Solicitud

Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Instància
- Justificant del pagament de la taxa