Sol·licitud autorització venda ambulant Mercats Municipals

Obtenir una autorització de venda ambulant en algun dels Mercats Municipals a qui reuneixca les condicions per a això establertes en la Llei i l'Ordenança
Persones físiques o jurídiques
No hi ha termini
Registre General de l'Ajuntament d'Alcoi o Seu Electrònica
Departament de Comerç
3 mesos
No procedeix
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar potestativament recurs de reposició, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà a la notificació d'aquesta resolució, en virtut del que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu d'Alacant, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució. Tot açò sense perjudici que vostè puga interposar qualsevol un altre que estime procedent
Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula venda no sedentària a la Comunitat Valenciana; Ordenança reguladora de l'exercici de la venda fora de l'establiment comercial en la seua modalitat de venda no sedentària
Cap
Per als mercadets dels mercats municipals, les autoritzacions es concediran atenent als següents criteris: 1. Els autoritzats de l'exercici anterior 2. Els cònjuges o fills dels autoritzats en l'exercici anterior que hagueren mort o causat baixa per jubilació 3. Els autoritzats en llista d'espera, segons l'ordre establit en la mateixa. La llista d'espera es renovarà cada anualitat i es confeccionarà amb les sol·licituds realitzades a partir de l'1 de gener de l'any en curs i amb el mateix ordre d'entrada de les sol·licituds
Instancia
Alt:
Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:
Amb Sistema Clau
Documentación requerida
- Segur de Responsabilitat Civil
- Document que identifique la persona física o jurídica
- Declaració responsable comú
- 2 fotografies tamany carnet
- Acreditació de trobar-se d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i al corrent de la quota o declaració d'exempció
- Acreditació d'estar en situació d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social i al corrent en el pagament de la quota
- Ofici inici d'expedient Bases de la convocatòria Imprès normalitzat de sol·licitud Informi tecnic jurídic Proposta de resolució Informis Departaments (Tributs i Intervenció) Acord JGL/Decret