Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

ELS MÉS VISITATS

Seu Electrònica

Benvingut / benvinguda a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi.

La Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi és l’adreça electrònica (https://sedeelectronica.alcoi.org), mitjançant la qual els ciutadans i les empreses podran exercir el seu dret d’accés a la informació, serveis i tràmits electrònics de l’Ajuntament d’Alcoi sense limitacions horàries i amb plena seguretat. De manera subordinada a la Seu Electrònica principal, hi haurà la subseu electrònica següent, directament accessible des de l'adreça electrònica https://carpeta.alcoi.org

La Seu Electrònica és una extensió de l’Oficina de Servei Integral d’Atenció al Ciutadà (SIAC).

La titularitat de la Seu Electrònica és de l’Ajuntament de Alcoi, el qual garanteix la veracitat, integritat i actualització de la informació i dels serveis que hi conté, tal com estableix la Llei 11/2007, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. (BOE-A-2007-12352).

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, desenvolupa l’obligació de les administracions públiques d’utilitzar les tecnologies de la informació d’acord amb les previsions d’aquesta Llei, i assegura l’accés, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i serveis que gestionen en l’àmbit de les seues competències.

Fa poc, s’ha publicat la Llei 3/2010, de 30 d’abril, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV del 7/05/2010), amb l’objectiu, entre d’altres, d’impulsar una administració electrònica moderna de manera homogènia, coordinada i col·laboradora en el marc de la Comunitat Valenciana i de totes les administracions i organitzacions públiques pròpies d’eixe àmbit territorial, i estableix una sèrie d’obligacions d’aquestes administracions amb la finalitat de garantir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

L’Ajuntament està incorporant gradualment els procediments administratius per via telemàtica, circumstància que fa necessària una adequada regulació jurídica per mitjà de l’Ordenança Municipal Reguladora de l'Ús de l'Administració Electrònica, aprovada en el Ple del dia 27 d'abril de 2011, que garantisca els drets i deures dels ciutadans a l’hora de fer servir mitjans electrònics en les seues relacions amb aquesta administració.