Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

ELS MÉS VISITATS

Tràmits

Àrea: 

Nom Sense certif. Amb certif.
Urbanisme
Certificats i informacions urbanístiques    
Certificats de compatibilitat urbanística per a l’obtenció de comunicacions i llicències ambientals    
Contractació de subministrament elèctric, sense exercir cap activitat    
Devolució de fiança    
Inspecció Tècnica d’Edificis    
Llicència d'aprofitament especial del domini públic per a l'entrada i eixida de vehicles (guals)    
Llicència d'obra major d'edificació o rehabilitació integral    
Llicència d'obra major de demolició    
Llicència d'obres menors    
Llicència de parcel·lació    
Llicència de primera ocupació    
Llicència de segona o posterior ocupació    
Llicència per a rases i pals    
Subvenció per a rehabilitació de façanes