Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

ELS MÉS VISITATS

Tràmits

Àrea: 

Nom Sense certif. Amb certif.
Atenció al Ciutadà
Alta al padró municipal del municipi    
Canvi de domicili dins del municipi    
Presentació de documentació amb instància general    
Presentació de documentació per finestreta única    
Reserva de dates per a bodes civils    
Sol·licitud d’informe o certificat de convivència    
Sol·licitud d’informe o certificat d’empadronament    
Sol·licitud d’informe o certificat històric d’empadronament i/o convivència    
Biblioteca
Autoliquidació Taxa per expedició de documents administratius Tramitar sense certificat  
Sol·licitud de carnet del lector    
Gabinet de Valencià
Assessorament lingüístic    
Sol·licitud de reclamació o revisió de la nota dels exàmens de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià    
Sol·licitud de revalidació per estudis del títol de nivell Elemental de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià    
Sol·licitud d’un certificat provisional del títol de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià    
Sol·licitud d’un duplicat del títol de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià    
Inspecció General de Serveis
Sol·licitud d'informació cartogràfica municipal, venda o entrega de plànols, documents urbanístics i altres de caràcter anàleg.    
Llicències i obertures
Comunicació Prèvia d'Activitats Innòcues (Llei 6/2014) Tramitar sense certificat  
Declaració Responsable ambiental (Llei 6/2014) Tramitar sense certificat  
Obertura d'activitats comercials i determinats serveis Tramitar sense certificat  
Presentació de denúncia per molèsties relacionades amb activitats    
Sol·licitud d'autorització i renovació de l'ocupació del domini públic municipal mitjançant taules, cadires i altres elements auxiliars (vetladors)    
Sol·licitud de Llicència Ambiental (Llei 6/2014) Tramitar sense certificat  
Sol·licitud de Llicència d'Obertura d'Activitats de Pública Concurrència mitjançant Autorització Administrativa Tramitar sense certificat  
Sol·licitud de Llicència d’Obertura d'Activitats de Pública Concurrència mitjançant Declaració Responsable Tramitar sense certificat  
Sol·licitud de canvi de titularitat Tramitar sense certificat  
Sol·licitud per a autorització d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables (festes, circs, etc.)    
Medi Ambient
Acampada a la Font Roja    
Comunicació de crema Tramitar sense certificat  
Mobilitat Urbana Sostenible
BONS SUBVENCIONATS PER Al TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS (AUTOBUSOS URBANS)    
Convocatòria d'examen (Maig del 2017) per a obtindre el Certificat de competència professional per a la prestació del servici de taxi de l'Àrea de prestació conjunta de l'Alcoia-El comtat    
PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D'ALCOI    
Participació Ciutadana
Justificació de la subvenció atorgada, exercici 2017    
Sol·licitud de Subvencions Associacions Veïnals d'Alcoi    
Patrimoni
Sol·licitud d'inclusió en la convocatòria d'adjudicació d'habitatges municipals a joves.   Tramitar amb certificat
Policia
Sol·licitud de targeta d'armes d'aire comprimit de 4a categoria    
Promoció Econòmica
Convocatòria de premis a la implantació d'empreses comercials o de serveis en locals del Centre d'Alcoi. Període 2017.    
Convocatòria del programa municipal d'ajudes econòmiques a empreses comercials i de serveis per a sufragar les despeses d'adequació a locals del centre d'Alcoi. Període 2017.    
Renovació de l’autorització de venda no sedentària en una ubicació fixa amb caràcter periòdic.    
Sol·licitud d’autorització de venda no sedentària en una ubicació fixa amb caràcter periòdic.    
Recursos Humans
Inscripció a Oposicions    
Sanitat
Beca de Medicina    
Certificats d’este Ajuntament de no tindre infraccions administratives en este Ajuntament, per a la tramitació del Registre i la Capacitació d’Ensinistradors Canins a la Comunitat Valenciana    
Obtenció de la Llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment perillosos.    
Registre/Cens d’animals de companyia    
Registre/Cens d’animals potencialment perillosos.    
Registre/Cens d’equins.    
Tràmit per a verificar si un habitatge és insalubre.    
Tràmits davant de l’agressió del seu animal de companyia.    
Secretaria i Contractació
Concessió de subvencions    
Registre Municipal Administratiu d'unions de fet    
Registre Municipal d’associacions veïnals    
Serveis a les Persones
DEPENDÈNCIA - Tràmits    
DONA - Estades de temps lliure per a dones    
DONA - Programa de teleassistència mòbil per a les persones víctimes de violència de gènere    
FAMÍLIA - Renda garantida de ciutadania    
FAMÍLIA - Sol·licitud d'adopció    
FAMÍLIA - Sol·licitud de percepció de prestacions econòmiques individualitzades: ajudes d’emergència    
FAMÍLIA - Títol de família nombrosa    
MAJORS - Carnet de soci dels centres municipals de majors    
MAJORS - Carnet municipal de pensionista    
MAJORS - Centres residencials per a persones majors    
MAJORS - Programa 'Major a casa'    
MAJORS - Programa 'Menjar a casa'    
MAJORS - Programa 'No Estigues Sol per Nadal'    
MAJORS - Programa de termalisme social de l'IMSERSO    
MAJORS - Programes d’ajudes per a sufragar estades de respir en residències i centres de dia.    
MAJORS - Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)    
MAJORS - Sol·licitud de participació en el programa social de vacances per a majors de l'IMSERSO    
MAJORS - Sol·licitud de vacances socials per a majors a la Comunitat Valenciana    
MAJORS - Teleassistència    
MAJORS - Termalisme social de la Comunitat Valenciana    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - CEEM (Centres Específics per a persones amb malaltia mental crònica)    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - Centre de dia per a persones amb discapacitat    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - Residència per a persones amb discapacitat    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - Sol·licitud de targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - Subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transports de LISMI    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda    
PERSONES AMB DISCAPACITAT - reconeixement del grau de discapacitat    
SERVEIS SOCIALS GENERALS - Alberg de transeünts    
SERVEIS SOCIALS GENERALS - Pensió no contributiva de jubilació    
SERVEIS SOCIALS GENERALS - Pensió no contributiva d’invalidesa    
Serveis Econòmics
AVAL - Autorització per a la retidara i cancel•lació d'AVAL    
AVAL - Document per a la retirada i cancel·lació d'AVAL pel titular del mateix    
AVAL - Model d'AVAL davant les Administracions Públiques    
Ajudes econòmiques per a famílies en situació de precarietat econòmica.    
Autoliquidació de plusvàlua Tramitar sense certificat  
Autorització per l'arreplega de xecs    
Bonificació 5% Brossa, Impost de Circulació i guals    
Canvi de domicili fiscal    
Consulta Tributària on line    
Devolució d'ingressos, prorrateo.    
Domiciliació bancária    
Expedients per sancions de trànsit    
Fitxa de Manteniment a Tercers    
ICIO - Comprovació administrativa    
ICIO - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres    
Liquidació definitiva de plusvàlua    
Liquidació pel servei de retirada de vehicles a la via pública i estades en el depòsit    
Model d'Endos de Factures    
Servei d'escoles infantils municipals    
Sol·licitud de fraccionament i ajornament de deutes    
Sol·licitud d’informe de deutes i/o duplicats de rebuts pagats    
Subministrament d’aigua potable: reduccions, suspensions i sancions    
Taxa per aprofitament especial de la volada, del sòl i subsòl del domini públic local    
Taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de la brossa i els residus sòlids urbans    
Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per col•locació de taules i cadires Tramitar sense certificat  
Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local (Empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil)    
Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per ocupació de la via pública per obres i altres usos Tramitar sense certificat  
VEHICLES - Autoliquidació Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Tramitar sense certificat  
VEHICLES - Devolució d'ingressos IVTM    
VEHICLES - Exempció/Bonificació en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica    
VEHICLES - Obtenció del nou permís de circulació en cas de canvi de domicili    
VEHICLES - Preguntes freqüents    
Urbanisme
Certificats i informacions urbanístiques    
Certificats de compatibilitat urbanística per a l’obtenció de comunicacions i llicències ambientals    
Contractació de subministrament elèctric, sense exercir cap activitat    
Devolució de fiança    
Inspecció Tècnica d’Edificis    
Llicència d'aprofitament especial del domini públic per a l'entrada i eixida de vehicles (guals)    
Llicència d'obra major d'edificació o rehabilitació integral    
Llicència d'obra major de demolició    
Llicència d'obres menors    
Llicència de parcel·lació    
Llicència de primera ocupació    
Llicència de segona o posterior ocupació    
Llicència per a rases i pals    
Subvenció per a rehabilitació de façanes